Onze Vader

Eens vroegen vrienden van Jezus hoe zij moesten bidden. Toen leerde hij hen het volgende gebed, dat tot op de dag van vandaag door miljoenen gelovigen wordt gebeden.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos ons van het kwade.

Amen.​

Lees het in de Bijbel. Bijvoorbeeld in de Bergrede (Matteüs 6).

Credits (Sandy Tales)